Müşterilerimiz ve şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi için KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. 

1. AMAÇ

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan hizmetin gereklerinin yerine getirilmesi, gerekli evrakların temini, başvuruların yapılması, talep halinde sigorta işlemlerinin yürütülmesi, banka işlemlerinin yürütülmesi (kredi ve diğer), ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; reklam ve kampanyalar hakkında bilgilendirme, online satış hakkında yasal mevzuat ve teamüli gerekliliklerin yerine getirilmesi Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde yasal KVKK madde 5/a “Kanunlarda açıkça öngörülmesi.”, 5/c “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”, 5/ç “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.”, 5/e “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.” ve 5/f “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.” belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecek ve kullanılacaktır.

2. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

KVKK uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak KARABAŞ DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE SANAYİ A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Paylaşmış olduğunuz tüm bilgileri, ilgili mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak işler, saklar veya reklam, tanıtım, kampanya bilgilendirmesi veya verilen hizmet takibi (ödemeler ve gecimeler dahil) kullanır veya reklam, bilgilendirme, kredi, sigorta, kargo şirketleri, ptt, kamu kurumları, noter, satış konusu ürünlerin yetkili servis ve dağıtıcıları ve diğer işlem takibi için çalışma ortakları/kurumları ile paylaşır. Şirket, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarına, tedarikçilerine, SMS-MAİL hizmeti sunan şirketlere­, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarına, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere ilgili yasal mevzuatta belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

4. İŞLENECEK, SAKLANACAK­ KULLANILACAK VEYA PAYLAŞILACAK VERİLER

Şirket; ad, soyad, TC kimlik numarası,  adres, geçmiş alışveriş kayıtları, mail, fax ve telefon numaralarını işler, saklar, kullanır veya paylaşır. Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel veriler; her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda (İnternet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi vb.) yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda edinilir.

6. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK madde 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmakla ilgili talebinizi “yazılı” veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulunun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

7. HAKLARI KULLANMA

Kanunen saklaması zorunlu olanlar dışındaki kişisel verilerinizin kullanılmamasını/saklanmamasını istememeniz halinde www.karabashome.com adresinde yer alan formu doldurarak 08502550054 numaralı telefondan, [email protected] eposta adresinden veya Arabacıalaını Mh.Cark Cad. No:246B Serdivan/SAKARYA adresinde bulunan şirketimize yazılı başvuru yaparak bilgilerinizin imhasını sağlayabilirsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Verilerinizin Kurumumuz nezdinde hassasiyetle korunduğunu belirtir bize duyduğunuz güven için teşekkür ederiz.
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR